თეოდორ დოსტოევსკი - მეუფე ტიხონთან | ეშმაკნი

“თუნდა მომკალ, კვალი არ ჩანს. 
რა ვქნათ, ავცდით, მგონი, ხაზს? 
ალბათ სადმე ეშმა გაჩნდა, გვაწვალებს და გვიბნევს გზას... 
 . . . 
რამდენია, ვინ გაფანტა, რად მოსთქვამენ ასე ზარს? 
ქაჯს მარხავენ იქნებ სადმე, კუდიან ქალს რთავენ ქმარს?” - ა. პუშკინი 

და იყო მუნ კოლტი ღორთაი მრავალი, მძოვარი მთასა ზედა; და ევედრებოდეს მას, რაითა უბრძანოს მათ ღორებსა მას შესვლაი და თავადმან უბრძანა მათ. და გამოვიდეს ეშმაკნი იგი კაცისა მისგან და შევიდეს ღორთა მათ. და მიჰმართა ყოველმან კოლტმან კბოდესა მას ტბად და დაიშთვნეს. ვითარცა იხილეს მწყემსთა მათ საქმე ესე, ივლტოდეს და შევიდეს და უთხრეს ქალაქსა და დაბნებსა. და გამოვიდეს ხილვად, რომელი-იგი იქმნა, და მოვიდეს იესოისა და იხილეს კაცი იგი მჯდომარე, რომლისაგან ეშმაკნი იგი განსრულ იყვნეს, შემოსილი და გონიერი, ფერხთა თანა იესოისთა, და შეეშინა, რამეთუ უთხრეს, რომელთა-იგი ეხილვა, ვითარ-იგი ცხოვნდა ეშმაკეული - სახარებაი ლუკაისი, თავი 8, 32-36

 

Vangogen • ვანგოგენი

Instagram